Provozní řád

Řád Fitness
 1. Zakoupením vstupu (permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s řádem, jeho znění porozuměl a zavazuje se jím řídit.
 2. Každý cvičenec zodpovídá sám za sebe.
 3. Cvičenec smí sám cvičit od 15-cti let. Mladší (7-15) musí mít písemné povolení od zákonného zástupce.
 4. Pro děti mladší 7-mi let je prostředí fitness nebezpečné. Přivede-li však návštěvník takto malé dítě je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru fitness a jakkoli manipulovalo s cvičebními nástroji.
 5. Za obuv a osobní věci odložené mimo zamknutou skříňku v šatně vedení fitness nezodpovídá. Obuv, oblečení a jiné osobní věci je povinen uložit do skříňky v šatně.
 6. Ke cvičení používá každý cvičenec povinně čisté, pohodlné sportovní oblečení, vždy pevnou obuv a ručník. V opačném případě může být cvičenec vykázán. Pokud si cvičenec ručník zapomene, může si jej za poplatek půjčit na baru.
 7. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny. V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoli zařízení posilovny, je povinen danou škodu uhradit.
 8. Použité náčiní je každý cvičenec povinen uložit na místo k tomu určené.
 9. Konzumace vlastních nápojů je povolena, ale každý cvičenec je povinen si po sobě uklidit. V opačném případě je možné vykázání.
 10. Cvičenec neruší ostatní při tréninku, je slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness.
 11. Po ukončení cvičení vrátí cvičenec klíč od skříňky který si zapůjčil a zkontroluje, zda si v prostoru fitness nic nezapomněl(za zapomenuté věci nenese obsluha fitness žádnou zodpovědnost).
 12. Poslední cvičenec zhasíná a ujistí se, že jsou dveře dovřené.